คุณครูทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์   มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล
                                                 การประกวดเขียนเรื่องประกอบการวาดภาพ
                                                หัวข้อเรื่อง  " พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด "
                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้ไว้ เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
                                             มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151