โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                 ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์  มอบเกียรติบัตรให้ เด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
       ได้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
            ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
                                                     วันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖