สอบ Pre O-NET  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
                                                            นักเรียน ชั้น ป.๖/๑ , ป.๖/๒ และ ป.๖/๓  เข้าสอบ Pre O-NET
                                                              เพื่อทดสอบการทำข้อสอบ ก่อนลงสนามสอบ O-NET จริง
                                               ในรายวิชา  คณิตศาสตร์    ภาษาไทย    วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา
                                                                                         เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151