โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

  ยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
ผู้บริหารและคณะครู เครือข่ายที่ ๖ เข้าร่วมประชุม
ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายที่ ๖ โรงเรียนบ้านจอมบึง
รอง ผอ.สุริยา  พิทูรสกุล  สพป.รบ๑
ศน.ทิพยรัตน์  ไชยลังกา  ศน.สพป.ราชบุรี เขต๑
ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง
  ศน.นิรุทธิ์  อุทาทิพย์  ศน.สพป. ราชบุรี เขต๑
  ประชุมผู้บริหาร
  คณะครูประชุม  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน
                                        ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖                       
                                 จัดการประชุมการเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
                                        จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
                                  ณ ห้องประชุมทองอุไร  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                                                        วันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๖