โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

ยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองอุไร
                             นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอกการศึกษาปฐมวัย ปีที่ ๑
                           จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัย
                         และการจัดกิจกรรมพิเศษของครูและเด็ก ที่โรงเรียนบ้านจอมบึงประสบผลสำเร็จ
                                     ได้รับโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดกลาง)
                                                                         วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
  ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์  พบปะกับนักศึกษา
คุณครูอนงค์  มหาแก้ว  ครูสอนนักเรียนอนุบาล ๑/๒
  ตัวแทนนักศึกษา กล่าวความรู้สึก และมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน