เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
                       ได้จัดเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.๖ (ในกลุ่มบึงสัมพันธ์)
                          โดยจัดการติวเข้ม ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นเวลา ๓ วัน
                                     วันที่  ๒๓  มกราคม ๒๕๕๖    ติววิชา ภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย
                                     วันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๕๖    ติววิชา คณิตศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา
                                     วันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๕๖    ติววิชา วิทยาศาสตร์
ยินดีต้อนรับ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
สถานที่ติววิชา  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
สถานที่ติววิชา  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านจอมบึง
ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สุริยา  พิทูรสกุล  สพป.รบ๑
ศน.ทิพยรัตน์  ไชยลังกา  ศน.สพป.ราชบุรี เขต๑
  คณะครูรับประทานอาหารกลางวัน
  นักเรียน มาใช้สถานที่ติววิชา รับประทานอาหาร

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)  ศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖