ยินดีต้อนรับ  คณะติดตามการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (tablet)
                                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  คณะติดตามการใช้คอมพิวเตอร์พกพาจาก สพฐ.
                     ได้ให้การสัมถาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูประจำชั้น ป.๑     นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
                                                                        วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
                                                                                               

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

ยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองอุไร
  สัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
สัมภาษณ์ คุณครูประจำชั้น ป.๑
สัมภาษณ์ คุณครูประจำชั้น ป.๑
  ดูการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน
สัมภาษณ์นักเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน