ยินดีต้อนรับ  คณะผู้บริหารสถานศึกษาและกรรมการคุมสอบ NT
                               ร่วมกันพิจารณาตัดสินใจดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        ซึ่งมีวาระสำคัญที่เกี่ยวกับการสอบ NT ระดับบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการสอบ Las ชั้น ป.๒ ,ป.๕ และ ม.๒
                 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                                                                               
ยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองอุไร
บรรยากาศการประชุมคณะการคุมสอบ NT และ กรรมการคุมสอบ Las
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
ต้อนรับแสนประทับใจ จาก โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
คณะผู้บริหาร รับประทานอาหารร่วมกัน

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151