พิธีปิดการอบรม
                               โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
                                                             โดยสถานีตำรวจภูธรตำบลจอมบึง ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมบึง
                              วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   ณ  หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                                                                               

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

         พิธีปิด โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
                        ณ  หอประชุมเอนกประสงค์ ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

   พันตำรวจโทชาติชาย ดอนชัย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.จอมบึง  เป็นประธานในพิธี
     มอบของขวัญ ให้แก่ สุดยอดนักเรียงความ  เรื่อง การต่อต้านยาเสพติด
     มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
     ครู D.A.R.E. ใจดี มีขนมมาแจก
    ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นักเรียน D.A.R.E. รุ่นที่ ๒