การสอบ  NT (national test)
                      เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
             ด้านภาษา (Literacy)   ด้านคำนวณ (Numeracy)   และด้านเหตุผล (Reasoning ability)
                   วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)                                                                                    
คณะกรรมการรับแบบทดสอบและอุปกรณ์การสอบจากศูนย์สอบ เครือข่ายที่ ๖
บรรยากาศการสอบ  ของนักเรียนชั้น ป.๓  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

รอง ผอ.สุริยา  พิทูรสกุล  สพป.รบ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ