การสอบ  LAS (Local Assessment System)
                      เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้น ป.๒ ป.๕ และ ม.๒
               วันที่  ๒๖ - ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
   ท่านรองสุริยา  พิฑูรสกุล  รอง ผอ.สพป.รบ ๑  ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ เครือข่ายที่ ๖ 
                โดยมี นายเฉลิม เทพสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง  ให้การต้อนรับ
   บรรยากาศการสอบ Las  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
   คณะกรรมการประจำสนามสอบ  รับ - ส่ง  แบบทดสอบและอุปกรณ์การสอบ

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151