โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา
                จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๑
                      วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ  ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                นางจงจิตนลิน  จิตตพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลลุขสหการอุปถัมภ์) และ คณะเข้าศึกษาดูงาน
  ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)  โดยมี นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
  คณะศึกษาดูงาน รับฟังรายละเอียด และการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา )

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

  ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  คณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึก