นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ผ่านการฝึกสอน ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒
                                          สิ้นสุดการฝึกสอนในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ได้แสดงความรู้สึก
                             ที่ได้ใช้เวลาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ในโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                                                   และได้มอบ ของที่ระลึกให้กับโรงเรียน
                                                                          เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์ รับของที่ระลึกจากคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
  นายสิรวิชญ์  อะโน  ตัวแทนนักศึกษา