นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ ๓
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน ๓๑ คน เข้าฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาสำหรับครูในระดับชั้น ป.๑ - ๔
                                                            พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านจอมบึง
                                                                                        เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

  มอบสื่อการเรียนการสอน