ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  ชมรมครูปฐมวัย กลุ่มพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาพระยาตะแบก
                                                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๓
                                                     วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖   ณ  ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)


                                                                                               
                                                                  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขอต้อนรับด้วยความยินดี
                   ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระยาตะแบก มอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

     นายไพฑูรย์ อักษรครบุรี  ผอ.โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา  กล่าวขอบคุณ
         นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ  กล่าวต้อนรับ 
             ชมรมครูปฐมวัย  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระยาตะแบก รับฟังการบรรยาย ภาพความสำเร็จการจัดการเรียนการสอน
                                                          ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัย
                                                                                    ศึกษา สังเกต กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนระดับปฐมวัย
                                                                                         เพลิดเพลินกับบรรยากาศในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน
                                                                  ร่วมชื่นชม "ห้องสมุดมีชีวิต" ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                                                              ศึกษาเอกสาร ร่องรอย หลักฐาน การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ
                                   ศึกษาการจัดห้องเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุนทรียภาพให้แก่นักเรียน
                 เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
                       ศึกษาการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
                                                                                                       ต้อนรับแสนอบอุ่น ประทับใจผู้มาเยือน
                                                                                                     คณะศึกษาดูงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก