กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
                                                                   นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
                              ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้มีในตัวนักเรียนก่อนเข้าสู่สังคม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยยภาพต่อไป
                                                       วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖   ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

                                                                ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนแต่ละพรรค หาเสียงหน้าเสาธง

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                                                                                                            เด็กๆ ตื่นเต้นกับการนับคะแนน
                                                                             นักเรียนตรวจสอบรายชื่อตนเองก่อนไปลงคะแนนเลือกตั้ง
  กรรมการประจำหน่วย รับบัตรเลือกตั้ง 
      กาเบอร์ที่รัก ที่คูหาเลือกตั้งได้เลย รักประชาธิปไตยต้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ ...

                                                                                           หย่อนบัตรเลือกตั้งลงกล่อง อย่างเป็นระเบียบ
                                                                     เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตร์ใจ     ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

          ดูเด็กๆ สิคะ! จะไปไหนมาไหนก็เข้าแถว เลือกตั้ง ยังต้องเข้าแถวเลย