ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
                                          กลุ่มโรงเรียนทศมิตรสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๒
                                      ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนในตำบลบางเลน ตำบลพระปรางค์ ตำบลบางพลับ ตำบลบางตะเคียน จำนวน  ๙  โรงเรียน
                                                        วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖   ณ  ห้องประชุมทองอุไร   โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                           โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)  ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.สุพรรณบุรี ด้วยความยินดียิ่ง
                                                                              เดินทางมาไกลแสนเหนื่อย พักรับประทานอาหารว่างกันสักนิด
                                                                          คณะศึกษาดูงานเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมทองอุไร
                ผอ. สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ประธานกลุ่มโรงเรียนทศมิตรสองพี่น้อง
         นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์  หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ  กล่าวต้อนรับ 
        มอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                ศึกษาแฟ้มเอกสารเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ของ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                               ชมห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
                               ชมห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
                                                                                           คุณครูคนเก่ง นักเรียนน่ารัก ต้องถ่ายรูปด้วยกันสักนิด
                                                                                         สอบถามคุณครูผู้สอน และ ศึกษาเอกสารประจำชั้นเรียน
                                                                                                                   เก็บภาพมุมต่างๆ ในห้องเรียน
                                                                                                            ชมสื่อการเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์
                                                                                                         ชื่นชมเทคนิคการจัดเก็บแปรงสีฟันของน้องอนุบาล
                                                                                                                 ส้วมสุขสันต์  (Happy Toilet)
                                                                                                                 รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย
                                                                                                           เดินทางกลับพร้อมความประทับใจ
                                                                                                              ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก