คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง เข้ารับเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
                                                     ณ  ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
                                                                            เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                                    ขอแสดงความยินดี
         ครูอนงค์    มหาแก้ว                      ครูลำจวน       แสนคลัง
         ครูบานเย็น   ชูฝา                           ครูยุพา    สมบูรณ์แก้ว
         ครูพรรณเพ็ญ    แสงดาว              ครูเอมมิกา    อ่วมประเสริฐ
         ครูจิตอารี       ลินลา                       ครูลัดดา      พุฒเอก