การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
                               กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
                                                                      วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖   ณ  ห้องประชุมทองอุไร   โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                      โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                                                จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ราชบุรี  เขต  ๑  ด้วยความยินดียิ่ง
         นำเสนอเอกสารอ้างอิงในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      นายสุริยา พิทูรสกุล   รอง ผอ.สพป.รบ. ๑    ประธานกรรมการ
      ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
      ผอ.กำธร  ประเดิมชัย    โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง   กรรมการและเลขานุการ
      ผอ.ธีรชัย พลายรักษา  โรงเรียนบ้านเขาช้าง  กรรมการ
     ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมฟังการประเมินเพื่อ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่คณะกรรมการซักถาม
     คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง 
     ชมวีดิทัศน์นำเสนอแสดงภาพ บริบท ของโรงเรียน 
      สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่างๆอย่างครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์
     ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินรับประทานอาหารร่วมกัน
     คณะกรรมการเดินทางกลับพร้อมรอยยิ้ม
               คุณครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร