ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
                                 สำนักงานเขนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
                        มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในหลากหลายด้าน
                                                การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน                       
                                                                          เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีกรต้อนรับ ครูนิอร  ศรีนวลจันทร์
      ชม  VTR  แนะนำโรงเรียนบ้านจอมบึง
ดูงานธุรการ
คุณครูทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์   ต้อนรับ
  ยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองอุไร
  แฟ้มเอกสาร ที่ผ่านการประเมิน ต่างๆ
    ดูการจัดการเรียนการสอนของ นักเรียนอนุบาล
        มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนบ้านจอมบึง
ห้องพยาบาล 
   โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดการเรียนการสอน ของชั้นประถมศึกษา
ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
  ห้องสมุดโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

รางวัลชนะเลิศ ส้วมสุขสันต์  
   นายวีระ  รุ่งแจ้ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
เดินทางกลับ ด้วยความประทับใจ
  การต้อนรับที่แสนประทับใจ