นักเรียน ชั้น ป.๖ รายงานตัวเพื่อรับวุฒิบัตร

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

นิทรรศการวิชาการ
พิธีมอบวุฒิบัตร
กิจกรรมอำลาของ ป.๖
บรรยากาศทั่วไป
คณะครู และนักเรียนชั้น ป.๖
อาหารโต๊ะจีน
การแสดงบนเวที
                                                       วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                        ผอ.ชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผอ.สพป.รบ.๑ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน ป.๖
                                            และนักเรียนมีเกรดเฉลี่ย ๔  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๖
การมอบทุนการศึกษา 
พิธีมอบวุฒิบัตร
ท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึง
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน เกิดความภูมิใจในตนเอง   
เกิดความรัก ภูมิใจในครู และสถานศึกษา   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้กำลังศึกษา  เกิดความมานะพยายาม   ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เสริมสร้าง
ความรัก    ความสามัคคีในหมู่คณะ    เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน  กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง


     ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง  กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้
     ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้น ป.๖ ที่สำเร็จการศึกษา
     ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนทีมีเกรดเฉลี่ย ๔ ทุกวิชา
    มอบของที่ระลึกแก่ท่าน ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี และ รอง ผอ.สุริยา  พิทูรสกุล
ท่าน ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี  ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
พร้อมทั้งชื่นชม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
  ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก