โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

การมอบทุนการศึกษา 
นิทรรศการวิชาการ
พิธีมอบวุฒิบัตร
กิจกรรมอำลาของ ป.๖
บรรยากาศทั่วไป
คณะครู และนักเรียนชั้น ป.๖
อาหารโต๊ะจีน
การแสดงบนเวที
                                                       วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                        ผอ.ชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผอ.สพป.รบ.๑ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน ป.๖
                                            และนักเรียนมีเกรดเฉลี่ย ๔  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๖
การมอบทุนการศึกษา