วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( Best  Practice )
นิเทศภายในแบบ "รู้เขา รู้เรา" แลกเปลี่ยนเรียนรู้   สร้างขุมความรู้ร่วมกัน
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( Best  Practice )