ประชุมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
                                                                               วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะประจำสัปดาห์
ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ ปฐมนิเทศนักเรียน
  แนะนำคุณครูคนใหม่  ครูอภัสนันท์  อุไรกุล  ครูสอนภาษาจีนคนที่ 2
  แนะนำคุณครูฝึกสอน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151