กิจกรรมส่งเสริม การจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
                     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอำเภอจอมบึง จำนวน ๒๙ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
                                          จัดโดย...มูลนิธิฯร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
     ณ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)                   
                                                                        วันที่  ๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๖
                                                     
พิธีเปิด และกิจกรรมฐานการเรียนรู้
บรรยากาศทั่วไป
รับประทานอาหาร
มอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมฐานที่ ๑  มลภาวะ
กิจกรรมฐานที่ ๒  สุขาภิบาลอาหาร
กิจกรรมฐานที่ ๓  การกำจัดขยะ 
กิจกรรมฐานที่ ๔  การจัดการน้ำ  
กิจกรรมฐานที่ ๕  ส้วมสะอาด   
กิจกรรมฐานที่ ๖  พลังงาน    
การเลี้ยงไส้เดือนดิน 

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

การประชุมสัมมนา
พิธีเปิด และกิจกรรมฐานการเรียนรู้