การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖
                               ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ของกระทรวงศึกษาธิการ
                เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
  แบบทดสอบให้นักเรียนอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง โดยมีคณะครูจากต่างโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน  
                                                                วันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                    ยินดีต้อนรับ
             เตรียมตัวก่อนสอบ  
         บรรยากาศการสอบอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง