เครือข่ายที่ ๖         

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปี ๒๕๕๖
                                  โดย...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑   
                                                  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
                                                                  วันที่  ๑-๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖