พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗


โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151