ข่าวสาร-กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2552  

                                                                     


"ปาเจรา จริยา โหนติ คุนุตตะรา นุสา สะกา"
นักเรียนแสดงมุทิตาจิต พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2552 เพื่อความเป็นศิริมงคล
ในการศึกษาเล่าเรียน และความดีความงาม
ในชีวิตตลอดไป เมื่อ 18 มิ.ย.52