ข่าวสาร-กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2552  
 

                                                                                      

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดยาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึก รักพ่อ แม่
ครู อาจารย์ และรู้จักทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
เมื่อ 17 ก.ค. 52