ข่าวสาร-กิจกรรม-ที่ผ่านมา    

 

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขต
มาดำเนินการประเมินตรวจเยี่ยมความยั่งยืนการดำเนินงานของสถานศึกษา
เมื่อ 16 ก.พ. 52

 

ขอขอบคุณนางสาวศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์
ที่มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2 ใบ
ให้โครงการอาหารกลางวันสำหรับใช้ลวกช้อนฆ่าเชื้อโรค
เมื่อ 11 ก.พ. 52

 


รับการประเมินโรงเรียนกำจัดลูกน้ำยุงลายดีเด่น

 

 

การแข่งขันบอลลูนและจรวดน้ำระดับจังหวัด ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
ชนะเลิศการแข่งขันยิงจรวดน้ำประเภทยิงไกล
รองชนะเลิศยิงแม่นและยิงไกล
10 ก.พ. 52


คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

 


คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา เอกปฐมวัย และเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้่านจอมบึง
แสดงความขอบคุณที่ให้โอกาสและประสบการณ์การสอนที่มีระบบ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
จัดอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพให้กับโรงเรียนในเขตตำบลจอมบึงจำนวน 7 โีรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552

 

 

 

 

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร    ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล สพฐ.
ประธานกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
พร้อมคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ โรงเรียนบ้านจอมบึง โรงเรียนดีใกล้บ้าน
เมื่อ 22 ม.ค. 2552นิทรรศการผลงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่นำเสนอคณะกรรมการ
(ขอขอบคุณคุณครูกัลยา จัดทำภาพนำเสนอ)

 


ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ '๕๒เด็กเก่งสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน