เกียรติประวัติของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ปี พ.ศ.
เกียรติประวัติความภาคภูมิใจ
๒๕๔๐
  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
๒๕๔๒
- โรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ของอำเภอจอมบึง
- โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้
- โรงเรียนในโครงการป้ายทอง ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๒๕๔๕
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ครั้งที่ ๑
- โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- ได้รับรางวัลโรงเรียนป้ายทองรับรองคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน ระดับจังหวัด
- โรงเรียนดีเด่นในโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
๒๕๔๖
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของกรมอนามัย
- โรงเรียนโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ ดีมาก  ของกรมอนามัย
- โรงเรียนนำร่อง โครงการคนดีศรีเมืองราช
๒๕๔๙ 
- รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ ๒ ได้ระดับดีและดีเยี่ยม
  ทุกมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ ๙
๒๕๕๐

- โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของ สพท.รบ.๑
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
   (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
- สถานศึกษาประเภทที่ ๑ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

๒๕๕๑

- ได้รับการประเมินเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
- เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านของ สพท.รบ.๑
๒๕๕๒
- ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒
- รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ' ๕๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๕๓
- รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
  ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น อำเภอจอมบึง
๒๕๕๔

- รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
  ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น อำเภอจอมบึง
- ชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ สพป.รบ.๑
- ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
   - ระดับปฐมวัย         ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ระดับคุณภาพดีมาก
                                ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ระดับคุณภาพดี
   - ระดับประถมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ู๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ระดับคุณภาพดีมาก
                                ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๙ ระดับคุณภาพดี
- โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย(ขนาดกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

   

   

กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail :s026@ratchaburi1.org