tะะ
รายชื่อนักเรียนชั้น ครูประจำชั้น
อนุบาล 1/1 นางสาวกฤตพร ศรีทอง
นางสาวรัตติกาล โหนา
อนุบาล 1/2 นางสาววนิดา ทรัพย์เลิศ
นางสาวสิริวิมล ใหม่บุญญา
อนุบาล 1/3 นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช
062-597-6399
 
อนุบาล 2/1 นางเยาวลักษณ์ จอมทอง
091-707-2234
 
อนุบาล 2/2 นางทิฆัมพร น่วมเงิน
081-012-6795
 
อนุบาล 2/3 นางสาวภัทรนันท์ เขียวขำ
084-884-3675
 
อนุบาล 2/4 นางสาวสุภาพร โตเพชร
086-054-2276
   
อนุบาล 2/5 นางสาวสุนันทา ศรีอนันต์ 094-863-8492    
อนุบาล 3/1 นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย
089-255-7906
 
อนุบาล 3/2 นางสุขศิริ เทียนมนต์
089-818-3269
 
อนุบาล 3/3 นางวีรวัลย์ ไผ่สมบูรณ์
094-692-4263
 
อนุบาล 3/4 นางสาวนิตยา บัวขาว
086-022-6134
 
อนุบาล 3/5 นางสาวช่อฟ้า ทองอนันต์ 084-550-0147    
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นางวิมลพรรณ กล่ำทอง
092-483-4554
 
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสายใจ แคล้วเครือ
094-129-6548
 
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 นางสาคร ยงค์อำนวย
093-474-9642
นายประยงค์ ยงค์อำนวย
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวอนันตยา หล่อพิมพ์
 
ประถมศึกษาปีที่ 1/5 นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
   
ประถมศึกษาปีที่ 1/6 ว่าทีร้อยตรีหญิงสาวิตรี นามเวช      
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ
 
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 นางดาวเรือง สุขพ่วง
นางสาวนงลักษณ์ ซุ่นเส้ง
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวแป้งหอม สุวะธรรม
085-308-6048
นางนิอร ศรีนวลจันทร์
080-659-9209
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 นางบานเย็น ชูฝา
092-260-4764
 
ประถมศึกษาปีที่ 2/5 นางจุติพร รัตนบำรุง
 
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวฐาปนีย์ นามบุตร
นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์
084-446-4008
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 นางพเยาว์ สุธาพจน์
098-285-8188
นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
095-246-7425
 
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 นางสาววชิราภรณ์ ขาวอ่อน
 
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา
088-249-0775
นายปรัชญา พุกอินทร์
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางจิตอารี ลินลา
085-427-2390
 
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 นางเจตนา สุวรรณฉวี
081-006-1166
นางณัฐธยาน์ แพสอาด
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 นางอนุชิดา หนองทราย
086-174-1340
 
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 นางกุลณดา กระจ่างธนโชติ
091-7155693
นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์
089-036-3428
ประถมศึกษาปีที่ 4/5 นางสาววาริสา วงพินิจ 088-683-7515 นายจิรศักดิ์ จันทรัตทัต  
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 นางวารี ชูชาติ   นางดวงตา โต๊ะเด็น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวกัญญาวรรณ โชติช่วง
087-987-4823
 
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 นางนจลักษณ์ วิระนะ
089-098-7133
นางสาวอริษา วงคำจันทร์
094-772-5751
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป์
089-501-9659
 
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ
095--947-9169
นางภัควลัญช์ อุ่นเรือน
089-550-9931
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาววันดี ขำสำราญ
085-218-7970
นางสาวอภัสนันท์ อุไรกุล
082-252-4321
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 นางลัดดา พุฒเอก
087-409-3522
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิมล อินวงษา
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสาวนันทพร เทาศิริ
082-299-1927
 
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 นางสาวญาณิศา กระจ่างเสน   นายสิทธิศร สุขสนาน  
รายชื่อนักเรียนแต่ละสายชั้น
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6