อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
หมายเลข 8 : อาคารเอนกประสงค์
แบบ สปช.205/26 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 งบประมาณ 950,000 บาท.

หมายเลข 8 : อาคารเอนกประสงค

 


 


 

 

 


 


 


 


 


 


 


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail :s026@ratchaburi1.org