อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

หมายเลข 9 : โรงอาหาร
โรงอาหาร  แบบ ทหารช่างราชบุรี
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 งบประมาณ 70,000 บาท
ปรับปรุงต่อเติมเมื่อปี พ.ศ. 2539 งบประมาณ 14,500 บาท
ปรับปรุงต่อเติมและปูพื้นกระเบื้อง เมื่อปี พ.ศ. 2549
งบประมาณ 50,000 บาท


หมายเลข 9 : โรงอาหาร

 

หมายเลข 9 : โรงอาหาร

 

โต๊ะี่สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน

 

โต๊ะี่สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน

 

โต๊ะี่สำหรับรับประทานอาหารคณะครู 

 

อ่างสำหรับล้างมือ

 

โต๊ะหินอ่อนข้างโรงอาหาร

 

ร้านค้าในโรงอาหาร

 

ขนมหวานที่จำหน่ายในโรงอาหาร

 

อ่างสำหรับล้างจานของนักเรียน

 

น้ำดื่มในโรงอาหาร


 

กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org