อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
หมายเลข 2 : อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 2 แบบ 017
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2512 งบประมาณ 720,000 บาท
ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง เมื่อ 2 ก.ย. 2523 งบประมาณ 960,000 บาท
ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้อง เมื่อปี พ.ศ. 2550 งบประมาณ 35,000 บาท


อาคารเรียน 2

อาคารเรียน 2

ห้องสมุด

 

ภายในห้องสมุด

 

ภายในห้องสมุด

 

ภายในห้องสมุด

 

คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาความรู้ในห้องสมุด

 

ห้องคอมพิวเตอร์

 

ห้องคอมพิวเตอร

 

ห้องภาษาอังกฤษ

 


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org