1.คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2.คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

3.แบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน

4.แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน