ดร.บุญชู   ชลัษเฐียร    ผูู้้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล สพฐ.ประธานกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
              (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ  ดำเนินการประเมินฯ และลงมติรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน   
              (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  เมื่อ 22 มกราคม 2552 นับว่าเป็นรางวัลแห่่งเกียรติยศ  ศักดิ์ศรี  และความภาคภูมิใจ  ของคณะครู                  ผู้ปกครอง    นักเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

        


        โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

                                                                    

                                                                              


กลับไปหน้าหลัก


 


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ ตลาดบ้านกลาง หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail :s026@ratchaburi1.org