ทำพิธี  ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
กีฬา กระชับมิตร  
ราตรี ๔ ภาค
ทำพิธี  ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
การบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
การบรรเลงดนตรีไทยของคณะครู
นายเกียรติศักดิ์  คฤหบดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
นางสุพร  นกสวน  ตัวแทนครูอาวุโส นำสวดคำฉันท์ ทำนองสรภัญญะ
นายอนันต์  เอี่ยมชื่น ตัวแทนครูอาวุโส  เชิญชวนผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง ๑ นาที
ผอ.ประดิษฐ์   เดชเดชะสุนันทร์ โรงเรียนวันครู(2503)  กล่าวปฏิญาณตน 
ทำพิธีทางศาสนา
นายอภิชาติ  ทิมเจริญ  ประธานพิธี
ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์   ได้รับวุฒิบัตรผู้บริหารดีเด่น  (รับแทน)
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง ได้รับวุฒิบัตรครูดีเด่น
เก็บภาพเป็นที่ระลึก

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

                                                                                         วันครู อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
                                                                   "แปดสิบพรรษา   พระราชินี   ราษฎร์รัฐภักดี  ครูศรีแผ่นดิน"
                                                                                    คำขวัญวันครู    ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖
                      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖ และเครือข่ายที่ ๗ เข้าร่วม พิธี ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคาราวะครู 
                                                                                               วันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๖