โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

กิจกรรมตอนเช้า
เตรียมพร้อมรับการประเมิน
พิธีต้อนรับคณะกรรมการ 
ห้องประชุมทองอุไร
เส้นทางการประเมิน
อาหารกลางวัน
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.รบ๑
ตรวจแฟ้มเอกสาร + สัมภาษณ์บุคลากร + เดินตามห้องต่างๆ
สรุปการประเมิน
นักเรียนมากันแต่เช้า 
ทำกิจกรรม ๕ ส
เติมพลังกันก่อน
  คณะกรรมการ เดินทางมาถึงก่อน ๘ โมงเช้า
  ต้อนรับอาหารมื้อเช้า 
  เข้าแถวเคารพธงชาติ 
  สวดมนต์  ทำกิจกรรมประจำวันหน้าเสาธง
  ออกกำลังกายตอนเช้า  เต้นแอโรบิก
                                                            การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                                                      ระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                                                            โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                               ขอต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง                                            
                                                                         วันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๖                          

                 กิจกรรมตอนเช้า