การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                                 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖                                                      
                                                               เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  


โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

เตรียมตัวก่อนสอบ
คุณครูเตรียมข้อสอบ
บรรยากาศห้องสอบ
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ
เตรียมตัวก่อนสอบ
ตรวจหารายชื่อ ห้องสอบ
เดินทางมาจากโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ค่ะ
บ้านจอมบึง พร้อมค่ะ
ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน