ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1
โครงสร้าง
๐ แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
๐ แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารของสถานศึกษา
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารสถานศึกษา
O3
อำนาจหน้าที่
๐ แสดงข้อมูลหน้าที่ และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
๐ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O5
ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
๐ ที่อยู่สถานศึกษา
๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ หมายเลขโทรสาร 
๐ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๐ แผนที่ตั้งสถานศึกษา
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

 

การประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A
๐ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล  ต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
O9
Social Network
๐ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
การดำเนินงาน
O10
แผนดำเนินงานประจำปี
๐ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ  1 ปี 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นต้น
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O11

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษาตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
การให้บริการ
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๐ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O17
E-Service
๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O19
รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ  6 เดือน
๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ.2565
O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๐ แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
๐ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
๐ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
๐ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
๐ แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
๐ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคับใช้ในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
๐ การพัฒนาบุคลากร
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐ สามารถเช้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
๐ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
๐ ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
๐ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
๐ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนป้องกันการทุจริต
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
๐ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O40
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
๐ ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป็นการประเมิน ในปีแรกของสถานศึกษา

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสายในหน่วยงาน

๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น
๐ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

เป็นการประเมิน ในปีแรกของสถานศึกษา

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เป็นการประเมิน ในปีแรกของสถานศึกษา