บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗


โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

มาโรงเรียนแต่เช้า
ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด
เข้าแถวกันแล้ว สนามแฉะใช้ไม่ได้ ค่ะ
ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์ พบปะนักเรียน