โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประชุมกรรมการนักเรียน  ณ ห้องประชุมทองอุไร