แบบบันทึกพัฒนาการผู้เรียน ปพ.5

 

1. ทะเบียนประวัตินักเรียนปี63 2. คู่มือการใช้งานวิชาการชั้นเรีย 3.ค่านิยม 12 ประการ 4.แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5.สมรรถนะผู้เรียน

6. วัดและประเมินผล 7.ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ 8.รหัสตัวชี้วัด 8 กลุ่ม 9. ฟ้อนต์ปพ.5 10. โปรแกรมปพ.5 รร.บ้านจอมบึง