ปี พ.ศ.
เกียรติประวัติความภาคภูมิใจ
๒๕๔๐
  
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
๒๕๔๒
- โรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ของอำเภอจอมบึง
- โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้
- โรงเรียนในโครงการป้ายทอง ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๒๕๔๕
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ครั้งที่ ๑ 
- โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- ได้รับรางวัลโรงเรียนป้ายทองรับรองคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน ระดับจังหวัด
- โรงเรียนดีเด่นในโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
๒๕๔๖
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของกรมอนามัย
- โรงเรียนโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ ดีมาก  ของกรมอนามัย
- โรงเรียนนำร่อง โครงการคนดีศรีเมืองราช
๒๕๔๙ 
- รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ ๒ ได้ระดับดีและดีเยี่ยม 
ทุกมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ ๙
๒๕๕๐

- โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของ สพท.รบ.๑
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
- สถานศึกษาประเภทที่ ๑ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

๒๕๕๑

- ได้รับการประเมินเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
- เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านของ สพท.รบ.๑
๒๕๕๒
- ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ 
- รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ' ๕๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๕๓
- รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 
ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น อำเภอจอมบึง
๒๕๕๔

- รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 
ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น อำเภอจอมบึง
- ชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ สพป.รบ.๑
- ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
- ระดับปฐมวัย         ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ระดับคุณภาพดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ระดับคุณภาพดี
- ระดับประถมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ู๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ระดับคุณภาพดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๙ ระดับคุณภาพดี
- โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย(ขนาดกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๕๔