[ ประวัติโรงเรียน ||  เกียรติประวัติ || วิสัยทัศน์และพันธกิจ || ข้อมูลนักเรียน || อาคารสถานที่ || แผนที่โรงเรียน ]

[ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ || โครงการงบประมาณปี ๒๕๕๕ || ตำนานของจอมบึง || เพลงมาร์ชโรงเรียน || เส้นทางการประเมินโรงเรียนในฝัน ]


ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2558

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาลปีที่ 1

65
69
134
 

อนุบาลปีที่ 2

73
77
150
 
รวมระดับก่อนประถม
138
146
284
 

ประถมศึกษาปีที่ 1

79
73
152
 

ประถมศึกษาปีที่ 2

82
79
161
 

ประถมศึกษาปีที่ 3

78
81
159
 

ประถมศึกษาปีที่ 4

96
90
186
 

ประถมศึกษาปีที่ 5

67
75
142
 

ประถมศึกษาปีที่ 6

65
61
126
 
รวมระดับประถมศึกษา
467
459
926
 

รวมทั้งสิ้น

605
605
1,210
 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 10   มิถุนายน  2558


ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2557

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาลปีที่ 1

63
62
125
 

อนุบาลปีที่ 2

71
53
124
 
รวมระดับก่อนประถม
134
114
248
 

ประถมศึกษาปีที่ 1

84
79
163
 

ประถมศึกษาปีที่ 2

75
82
157
 

ประถมศึกษาปีที่ 3

92
90
182
 

ประถมศึกษาปีที่ 4

66
68
134
 

ประถมศึกษาปีที่ 5

65
62
127
 

ประถมศึกษาปีที่ 6

53
54
107
 
รวมระดับประถมศึกษา
435
436
871
 

รวมทั้งสิ้น

569
550
1,119
 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 10   มิถุนายน  2557


ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2556ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาลปีที่ 1

67
42
109
 

อนุบาลปีที่ 2

69
62
131
 
รวมระดับก่อนประถม
136
104
240
 

ประถมศึกษาปีที่ 1

72
77
149
 

ประถมศึกษาปีที่ 2

86
84
170
 

ประถมศึกษาปีที่ 3

57
68
125
 

ประถมศึกษาปีที่ 4

60
64
124
 

ประถมศึกษาปีที่ 5

56
52
108
 

ประถมศึกษาปีที่ 6

52
52
104
 
รวมระดับประถมศึกษา
383
397
780
 

รวมทั้งสิ้น

519
501
1,020
 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 10   มิถุนายน  2556