วิสัยทัศน์   ( VISION )
“  โรงเรียนจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร และสังคมต้องการ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมทั่วไปว่า เราเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ” 


พันธกิจ (MISSION)
1. คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา   ได้แก่ ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ   และภาษาคอมพิวเตอร์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
3.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป


เป้าประสงค์ (SCHOOL   GOAL)
1.นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมมีความมั่นใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะครูและมีความประทับใจในสถานศึกษา


นโยบายคุณภาพ (QUALITY   POLICY)   
1.พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกๆ กลุ่มสาระฯ
2.ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณ ตลอดจนห้องต่างๆเพื่อให้เหมาะสมเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
3.จัดบริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่คณะครูและนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในสถานศึกษา
4.ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เสมือนหนึ่งญาติพี่น้อง เพื่อให้งานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและการพัฒนาท้องถิ่นเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
5.สนับสนุนและสนองนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาต้นสังกัดและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

   
คติพจน์ / คำขวัญ ( MOTTO )       “ ขยันเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  ใจกตัญญู ”
สัญลักษณ์ของโรงเรียน                       ดอกบัว บานอยู่กลางทุ่งจอมบึง


สีประจำโรงเรียน               
สีเขียว – เหลือง หมายถึง มีความรู้ คู่คุณธรรม
สีเขียว             หมายถึง ความสุขจากสภาพแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สีเหลือง              หมายถึง ความมีคุณธรรม  จริยธรรม


ปรัชญาของโรงเรียน    “ เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม ”


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
1.มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีน้ำใจ
2.รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้             
4.มีบุคลิกภาพดี มีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด และอดออม