ประวัติผู้บริหารโรงเรียน บ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)