คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)


ชื่อ :

นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ 

ตำแหน่ง :
ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

ชื่อ :
นายชั้น โชติช่วง
ตำแหน่ง :
รองประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ชื่อ :
เจ้าอธิการชูชาติ โชติกโร
ชื่อ :
พระสมุห์ศรีสวัสดิ์ อภิวฑฺฒโน
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุ)
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุ)

ชื่อ :
นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์
ชื่อ :
นายอาณัติ หนุนภักดี
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ชื่อ :
นายพัฒนกฤษ พ่วงทอง
ชื่อ :
นายเกิด ทรัพย์เลิศ
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                              
ชื่อ :
นายทองแดง จันทร
ชื่อ :
นายชำนาญ ศรัทธาผล
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง :
กรรมการ(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ชื่อ :
นายสนั่น คารมชิต
ชื่อ :
นายสมจิตร แก้วรักษ์
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

ชื่อ :
นายอำพล จันทร์ชิต
ชื่อ :
นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)
ตำแหน่ง :
กรรมการ (ผู้แทนครู)