คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)